priyom.org

June

Date Hour (UTC) Frequency (MHz) / Modulation Callsign(s) Key Group Latin transcript Cyrillic transcript Comments
June 30, 201518:40
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

June 30, 201508:35
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

June 29, 201510:57
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

June 28, 201521:40
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

KARTA-11

KOVBOJ-39

СТОРОЖ-62

КАРТА-11

КОВБОЙ-39

with PIP (S30) on background
June 28, 201518:40
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

June 28, 201512:46
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

81268

KYuRIT 73626967

КЮРИТ 73626967

with PIP (S30) on background
June 25, 201515:51
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

KURGAN-40

DUBLYoR-68

STUPA-32

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

SLIVA-94

KOVBOJ-39

КУРГАН-40

ДУБЛЕР-68

СТУПА-32

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

СЛИВА-94

КОВБОЙ-39

June 25, 201513:25
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

with PIP (S30) on background
June 25, 201512:13
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

27583

PORKA 81231904

ПОРКА 81231904

with PIP (S30) on background
June 25, 201512:11
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

53663

ORYeADA 46454491

ОРЕАДА 46454491

with PIP (S30) on background
June 25, 201512:05
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

97579

RAZGRAFKA 51364784

РАЗГРАФКА 51364784

with PIP (S30) on background
June 25, 201511:53
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

04445

PRISTADA 14235468

ПРИСТАДА 14235468

with PIP (S30) on background
June 25, 201511:15
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

65645

KRIGLA 17717423

КРИГЛА 17717423

with PIP (S30) on background
June 25, 201511:10
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

52334

PAZUShNYJ 12183342

ПАЗУШНЫЙ 12183342

Pip (s30) is sending monolith signal on background
June 25, 201510:28
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

ZASLONKA-27

KARTA-11

OTPOR-89

FONTAN-34

STUPA-32

PYeSOChNYJ-21

DZhIGIT-46

ShULER-60

KOVBOJ-39

NYeVKA-26

STUPA-32

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

КАРТА-11

ОТПОР-89

ФОНТАН-34

СТУПА-32

ПЕСОЧНЫЙ-21

ДЖИГИТ-46

ШУЛЕР-60

КОВБОЙ-39

НЕВКА-26

СТУПА-32

with PIP (S30) on background
June 25, 201507:11
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

June 24, 201514:42
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

12581

SYeKTYeT 15614432

СЕКТЕТ 15614432

with PIP (S30) on background
June 24, 201513:02
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

with PIP (S30) on background
June 24, 201507:12
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

with PIP (S30) on background
June 22, 201517:22
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

22705

DUNST 99670946

ДУНСТ 99670946

with PIP (S30) on background
June 22, 201515:32
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

54519

VChYeRAShNIJ 79210594

ВЧЕРАШНИЙ 79210594

June 22, 201507:07
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

KURGAN-40

DUBLYoR-68

STUPA-32

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

КУРГАН-40

ДУБЛЕР-68

СТУПА-32

with PIP (S30) on background
June 21, 201518:20
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

June 21, 201517:33
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

with PIP (S30) on background
June 21, 201513:32
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

DUBLYoR-68

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ДУБЛЕР-68

with PIP (S30) on background
June 21, 201512:43
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

32856

VYROZhDYeNIYe 26793589

ВЫРОЖДЕНИЕ 26793589

with PIP (S30) on background
June 20, 201505:45
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

STUPA-32

STOROZh-62

NYeVKA-26

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

СТУПА-32

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

June 18, 201518:31
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

STUPA-32

STOROZh-62

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

СТУПА-32

СТОРОЖ-62

June 18, 201509:05
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

40139

KYeL'TSKIJ 08050400

КЕЛЬТСКИЙ 08050400

June 18, 201506:00
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

YeDINSTVO 5558

ЕДИНСТВО 5558

June 18, 201505:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

FONTAN-34

KOVBOJ-39

DZhIGIT-46

NYeVKA-26

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ФОНТАН-34

КОВБОЙ-39

ДЖИГИТ-46

НЕВКА-26

June 17, 201522:28
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

46115
53260

ESSYe 65581954

ЭССЕ 65581954

June 17, 201520:38
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

56206
07860

FAL'ShIFKA 13031376

ФАЛЬШИВКА 13031376

June 17, 201520:08
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

62102
74082

DYeKAMYeTRIN 05597423

ДЕКАМЕТРИН 05597423

June 17, 201519:43
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

56939
50139

KRYeShchYeNIYe 85415625

КРЕЩЕНИЕ 85415625

June 17, 201519:38
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

20515
59042

SONURA 78061736

СОНУРА 78061736

June 17, 201518:32
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

DUBLYoR-68

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

ДУБЛЕР-68

June 17, 201517:57
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

58089
29126

DISPYeRSIYa 46429783

ДИСПЕРСИЯ 46429783

June 17, 201514:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

92650

VYeRTOGRAD 70670655

ВЕРТОГРАД 70670655

June 17, 201511:01
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
STAZhYeR-29 KURGAN-40 /СТАЖЕР-29 КУРГАН-40

11641
86021

ZAShchITNYJ 63200872

ЗАЩИТНЫЙ 63200872

with PIP (S30) on background
June 17, 201509:26
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

STUPA-32

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

СТУПА-32

June 17, 201506:43
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 test count
June 17, 201506:01
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

ORBYeNIN 4607

ОРБЕНИН 4607

with PIP (S30) on background
June 16, 201516:34
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

PARAFUKSIN 0016

ПАРАФУКСИН 0016

June 16, 201510:02
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

31164

ANALOJ 42476368

АНАЛОЙ 42476368

Lagging transmitter during signal send
June 16, 201509:37
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

24129

PODBORODOK 00140257

ПОДБОРОДОК 00140257

Lagging transmitter during signal send
June 16, 201509:33
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

50047

PRIVYKANIYe 49703191

ПРИВЫКАНИЕ 49703191

Lagging transmitter during signal send
June 13, 201516:00
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

FONTAN-34

KOVBOJ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ФОНТАН-34

КОВБОЙ-39

June 13, 201513:50
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

05567

LASOTA 82533871

ЛАСОТА 82533871

June 13, 201508:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STUPA-32

STOROZh-62

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

СТУПА-32

СТОРОЖ-62

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

June 12, 201518:31
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

UTYoS-94

ALEUT-09

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

УТЕС-94

АЛЕУТ-09

June 12, 201512:53
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

93010

KINAZ 65921311

КИНАЗ 65921311

June 11, 201519:32
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

FONTAN-34

KOVBOJ-39

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ФОНТАН-34

КОВБОЙ-39

June 11, 201512:09
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

STUPA-32

STOROZh-62

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

СТУПА-32

СТОРОЖ-62

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

June 11, 201508:27
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

39239

GASTRANA 14917921

ГАСТРАНА 14917921

June 11, 201508:09
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

33281

OFTAL'MIYa 38327768

ОФТАЛЬМИЯ 38327768

June 11, 201505:00
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

64015

POKOJ 99932184

ПОКОЙ 99932184

June 10, 201518:31
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

FONTAN-34

СЛИВА-94

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ФОНТАН-34

June 10, 201510:30
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

STUPA-32

STOROZh-62

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

СТУПА-32

СТОРОЖ-62

June 10, 201505:30
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

UTYoS-94

ALEUT-09

KOVBOJ-39

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

УТЕС-94

АЛЕУТ-09

КОВБОЙ-39

June 09, 201518:44
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

June 09, 201517:04
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

STOROZh-62

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

STUPA-32

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

СТОРОЖ-62

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

СТУПА-32

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

June 09, 201515:17
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

19645

KATAPLYeIT 07597737

КАТАПЛЕИТ 07597737

June 09, 201515:05
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

13662

HUNGARA 02798839

ХУНГАРА 02798839

June 08, 201511:06
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

28983

KUShYeNIYe 73343680

КУШЕНИЕ 73343680

June 08, 201510:50
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

18563

LIMOPSIS 87945496

ЛИМОПСИС 87945496

June 08, 201510:03
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

65257

BODVA 74792605

БОДВА 74792605

June 08, 201505:42
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

LANDYSh-74

NYeVKA-26

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

June 07, 201519:31
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

June 07, 201516:01
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

FONTAN-34

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ФОНТАН-34

June 07, 201512:43
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

10096

KYuRIT 67899077

КЮРИТ 67899077

June 06, 201510:47
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

98271

POPIRANIYe 26797166

ПОПИРАНИЕ 26797166

June 06, 201510:35
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

LANDYSh-74

NYeVKA-26

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

June 05, 201517:39
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

STOROZh-62

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

STUPA-32

СЛИВА-94

СТОРОЖ-62

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

СТУПА-32

June 05, 201517:23
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

81353

DITOKS 21220586

ДИТОКС 21220586

June 05, 201511:02
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

June 04, 201514:39
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

77108

ZUBOChANIN 17243988

ЗУБОЧАНИН 17243988

June 04, 201514:27
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

82424

ZUBOChANIN 17243988

ЗУБОЧАНИН 17243988

June 04, 201513:27
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

82424

DUNST 80371918

ДУНСТ 80371918

June 04, 201513:18
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

48767

HABUR 98019913

ХАБУР 98019913

error while reading
June 04, 201513:05
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

67265

ATARAKSIYa 45425645

АТАРАКСИЯ 45425645

June 04, 201512:08
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

50569

GYeKSYeN 81503519

ГЕКСЕН 81503519

June 04, 201512:01
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

14388

TYeKTONIKA 44731236

ТЕКТОНИКА 44731236

June 04, 201511:51
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

24536

SLIChATYeL' 72109104

СЛИЧАТЕЛЬ 72109104

June 04, 201511:28
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

80157

CYeRIN 43747089

ЦЕРИН 43747089

June 04, 201510:33
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

June 04, 201510:17
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

39064

SYeKKO 98747416

ORBYeNIN 97214190

СЕККО 98747416

ОРБЕНИН 97214190

June 04, 201509:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

95707

DRUZhBA 85240457

ДРУЖБА 85240457

June 04, 201509:26
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

68545

KUTUZKA 49362605

КУТУЗКА 49362605

June 04, 201509:17
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

80322

PARAFUKSIN 01654607

ПАРАФУКСИН 01654607

June 04, 201509:00
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

82062

NYePRUDA 09858187

НЕПРУДА 09858187

June 04, 201508:50
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 test count
June 04, 201508:45
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

95707

GIDRORYeZHIM 21121484

ГИДРОРЕЖИМ 21121484

June 04, 201505:51
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

LANDYSh-74

NYeVKA-26

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

June 03, 201519:04
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

ZASLONKA-27

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ЗАСЛОНКА-27

June 03, 201517:49
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

Ham is confirming "Read you good!" after the test:)))
June 03, 201512:24
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

60378

DIRBORNYeC 52614706

ДИРБОРНЕЦ 52614706

June 03, 201508:45
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

STOROZh-62

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

STUPA-32

СЛИВА-94

СТОРОЖ-62

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

СТУПА-32

June 01, 201514:23
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

15199

VORONYeC 31423842

ВОРОНЕЦ 31423842

June 01, 201513:40
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

75354

TRANSFYeRIT 77519912

ТРАНСФЕРИТ 77519912

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×