priyom.org

May

Date Hour (UTC) Frequency (MHz) / Modulation Callsign(s) Key Group Latin transcript Cyrillic transcript Comments
May 30, 201510:46
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

10245

BISYeRShchIK 19181574

БИСЕРЩИК 19181574

May 29, 201518:16
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
 • 5473 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

91391

FYeLLO 79082372

ФЕЛЛО 79082372

May 29, 201511:17
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

SLIVA-94

RUZh'E-26

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

СЛИВА-94

РУЖЬЕ-26

May 28, 201516:29
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
 • 5473 kHz
 • J3E (USB)

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

FONTAN-34

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ФОНТАН-34

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

Enjoy in stereo:)
May 28, 201515:04
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

90819

BOTROLIT 47863286

БОТРОЛИТ 47863286

May 28, 201514:06
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

83566

OBOYuDNYJ 46554189

ОБОЮДНЫЙ 46554189

May 27, 201518:44
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

SLIVA-94

RUZh'E-26

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

СЛИВА-94

РУЖЬЕ-26

May 27, 201507:33
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

ZASLONKA-27

STUPA-32

FONTAN-34

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ЗАСЛОНКА-27

СТУПА-32

ФОНТАН-34

May 26, 201520:29
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PYeNZA-07

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

May 26, 201513:35
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

STOROZh-62

ROSA-64

RUZh'E-26

BIZON-64

СЛИВА-94

СТОРОЖ-62

РОСА-64

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

May 26, 201510:26
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

May 25, 201510:00
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STUPA-32

STAZhER-29

KARTA-11

OTPOR-89

ShULER-60

DUBLYoR-68

LANDYSh-74

СТУПА-32

СТАЖЕР-29

КАРТА-11

ОТПОР-89

ШУЛЕР-60

ДУБЛЕР-68

ЛАНДЫШ-74

May 25, 201505:31
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ALEUT-09

UTYoS-94

KOVBOJ-39

YaHTA-94

PENZA-07

FONTAN-34

ZASLONKA-27

АЛЕУТ-09

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

ЯХТА-94

ПЕНЗА-07

ФОНТАН-34

ЗАСЛОНКА-27

May 24, 201516:26
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

71372

PARABYeL' 45469337

ПАРАБЕЛЬ 45469337

May 24, 201515:05
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

57974

HUNGARA 90383532

ХУНГАРА 90383532

May 24, 201514:09
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

LANDYSh-74

NYeVKA-26

DZhIGIT-46

PYeSOChNYJ-21

KURGAN-40

ЛАНДЫШ-74

НЕВКА-26

ДЖИГИТ-46

ПЕСОЧНЫЙ-21

КУРГАН-40

May 24, 201512:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

62687

KAGLYSAL 60746179

КАГЛЫСАЛ 60746179

May 23, 201512:48
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

YaHTA-94

FONTAN-34

STUPA-32

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

DUBLYoR-68

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

СТУПА-32

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

ДУБЛЕР-68

May 23, 201512:09
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

01448

IZMENShchIK 82413683

ИЗМЕНЩИК 82413683

May 23, 201510:25
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

53527

BAJKALIYa 01876322

БАЙКАЛИЯ 01876322

May 22, 201519:07
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

KURGAN-40

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

КУРГАН-40

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

May 22, 201511:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

83026

POLUMYeTAL 71715653

ПОЛУМЕТАЛ 71715653

May 22, 201508:57
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

77276

MILOS 50484644

МИЛОС 50484644

May 22, 201508:37
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

DUBLYoR-68

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

ДУБЛЕР-68

May 22, 201507:53
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

94577

KURIYa 32154545

КУРИЯ 32154545

May 21, 201517:52
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

78038

SFYeROID 62295811

СФЕРОИД 62295811

May 21, 201514:44
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

STUPA-32

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

СТУПА-32

May 21, 201514:07
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

89270

OBLUPA 02356395

ОБЛУПА 02356395

May 21, 201507:36
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

76637

VITAL'FA 82862177

ВИТАЛЬФА 82862177

May 21, 201507:32
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

78184

LAKIROVShchIK 84977768

ЛАКИРОВЩИК 84977768

May 21, 201505:48
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

KURGAN-40

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

КУРГАН-40

May 20, 201519:02
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

May 20, 201515:06
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

89086

LIZIMAHIYa 94872386

ЛИЗИМАХИЯ 94872386

May 20, 201514:26
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

55524

KOSTOLOMKA 18591623

КОСТОЛОМКА 18591623

May 20, 201513:34
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

May 20, 201508:12
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

95402

BILYeJ 68966249

БИЛЕЙ 68966249

May 20, 201508:04
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

31037

KALYaGA 79244538

КАЛЯГА 79244538

May 20, 201506:33
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

79130

BARAKChAN 45626658

БАРАКЧАН 45626658

May 19, 201513:13
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

48123

STRUKTURA 06162294

СТРУКТУРА 06162294

May 19, 201513:02
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

KURGAN-40

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

КУРГАН-40

May 19, 201512:06
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

59501

DITOKS 82922200

ДИТОКС 82922200

May 19, 201509:23
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

DUBLYoR-68

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

ДУБЛЕР-68

May 19, 201505:57
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

STUPA-32

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

СТУПА-32

May 18, 201520:49
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

KURGAN-40

DUBLYoR-68

STUPA-32

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

КУРГАН-40

ДУБЛЕР-68

СТУПА-32

May 18, 201520:29
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

87858

KOZONOK 81682189

КОЗОНОК 81682189

May 18, 201520:19
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

06641

LUAPULA 41718134

ЛУАПУЛА 41718134

May 18, 201520:09
 • 3828 kHz
 • J3E (LSB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

89032

MARKATO 08343797

МАРКАТО 08343797

May 18, 201514:47
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

48462

LOMShchIK 44297778

ЛОМЩИК 44297778

May 18, 201512:26
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

May 18, 201508:35
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

May 17, 201512:46
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

51352

TYeLYeSNYJ 06207396

ТЕЛЕСНЫЙ 06207396

May 15, 201519:35
 • 3828 kHz
 • J3E (LSB)

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

RUZh'E-26

KURGAN-40

DUBLYoR-68

STUPA-32

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

РУЖЬЕ-26

КУРГАН-40

ДУБЛЕР-68

СТУПА-32

May 15, 201517:03
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

failed channel link caused interrupt in reading
May 15, 201515:29
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

May 15, 201514:58
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

29036

TINAKSIT 54663211

ТИНАКСИТ 54663211

May 14, 201508:54
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

May 14, 201508:29
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

87662

STODOLA 88874579

СТОДОЛА 88874579

Failed link line caused signal send failure
May 13, 201512:48
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

39886

HABUR 49461555

ХАБУР 49461555

May 13, 201509:33
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

DUBLYoR-68

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

ДУБЛЕР-68

May 12, 201520:35
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

18302

YeZATKAN 11165558

ЕЗАТКАН 11165558

May 12, 201520:23
 • 3828 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

45856

SARYeMA 53088190

САРЕМА 53088190

May 12, 201509:45
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

May 11, 201515:44
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

24014

OFTAL'MIYa 59578488

ОФТАЛЬМИЯ 59578488

May 11, 201513:57
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

DUBLYoR-68

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

ДУБЛЕР-68

May 11, 201513:52
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

46301

POPIRANIYe 39128925

ПОПИРАНИЕ 39128925

May 11, 201512:21
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

03189

HINOLIN 91790974

ХИНОЛИН 91790974

May 11, 201505:44
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

KURGAN-40

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

КУРГАН-40

ЗАСЛОНКА-27

May 10, 201518:46
 • 3828 kHz
 • J3E (LSB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

ROSA-64

DZhIGIT-46

OTPOR-89

YaHTA-94

FONTAN-34

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

РОСА-64

ДЖИГИТ-46

ОТПОР-89

ЯХТА-94

ФОНТАН-34

May 10, 201516:02
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

May 10, 201514:40
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

61770

RASIST 53773519

РАСИСТ 53773519

May 10, 201513:52
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

51300

ATTYa 18114298

АТТЯ 18114298

May 10, 201513:28
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

KURGAN-40

DUBLYoR-68

STUPA-32

КУРГАН-40

ДУБЛЕР-68

СТУПА-32

May 10, 201512:25
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

16450

OTRYePKI 24006663

ОТРЕПКИ 24006663

No recording for this signal, sorry
May 10, 201509:24
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

May 09, 201514:04
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

KURGAN-40

ZASLONKA-27

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

КУРГАН-40

ЗАСЛОНКА-27

May 09, 201511:57
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

07406

DRUZhBA 91175566

ДРУЖБА 91175566

May 09, 201511:48
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

29277

GNIL'Ye 53543357

ГНИЛЬЕ 53543357

May 09, 201509:14
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

RUZh'E-26

BIZON-64

PYeSOChNYJ-21

ShULER-60

PENZA-07

DUBLYoR-68

РУЖЬЕ-26

БИЗОН-64

ПЕСОЧНЫЙ-21

ШУЛЕР-60

ПЕНЗА-07

ДУБЛЕР-68

May 08, 201511:56
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

18626

PARALIK 55910976

ПАРАЛИК 55910976

May 07, 201514:01
 • 5473 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

64597

KRIGL' 99999853

КРИГЛЬ 99999853

May 07, 201513:32
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

KURGAN-40

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

КУРГАН-40

May 07, 201513:12
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

34009

RUTIL 21222042

РУТИЛ 21222042

May 06, 201513:00
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

STOROZh-62

NYeVKA-26

KARTA-11

UTYoS-94

KOVBOJ-39

СТОРОЖ-62

НЕВКА-26

КАРТА-11

УТЕС-94

КОВБОЙ-39

May 05, 201505:53
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)

SLIVA-94

LANDYSh-74

STAZhER-29

ALEUT-09

ZASLONKA-27

KURGAN-40

СЛИВА-94

ЛАНДЫШ-74

СТАЖЕР-29

АЛЕУТ-09

ЗАСЛОНКА-27

КУРГАН-40

May 04, 201513:38
 • 7009 kHz
 • J3E (USB)
ALFA-45 /АЛЬФА-45

98728

MORONAL 65461541

МОРОНАЛ 65461541

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×