priyom.org

September

DateHour (UTC)Frequency (MHz) / Modulation / Callsign(s) / Key Group / Latin transcript / Cyrillic transcript / Comments
September 08, 2013 13:27
  • 4.625 MHz
  • J3E (USB)
MDZhB

40898

ShULYGAN 36557998

 

ШУЛЫГАН 36557998