priyom.org

March

DateHour (UTC)Frequency (MHz) / Modulation / Callsign(s) / Key Group / Latin transcript / Cyrillic transcript / Comments
March 25, 2020 09:36
  • 4625 kHz
  • J3E (USB)
ANVF /АНВФ 04097

DOPRIZYVNYJ 0468 0919

ДОПРИЗЫВНЫЙ 0468 0919

Logged by Gwraspe
March 9, 2020 14:10
  • 4625 kHz
  • J3E (USB)
ANVF /АНВФ 37891

VYeRTOLYeTNYJ 7202 6932 BURSAK 1701 1440

ВЕРТОЛЕТНЫЙ 7202 6932 БУРСАК 1701 1440

Logged by Gwraspe