priyom.org

2011

Date Time Callsign/Freq Latin transcript Cyrllic transcript Comments
16 May, 2011 16:10

5473

Al'fa 45

71 617 PUShEChNYJ 16 38 95 55

Альфа 45

ПУШЕЧНЫЙ

Daytime Frequency
04 August, 2011 17:38

3828

Dlya Rubin 94 RuZh'e 73 Sliva 94 Yapka 94 RuZh'e 23 Kovboj 39 Kak slyshno? Kak slyshno? Priyom!

Для Рубин 94 Ружье 73 Слива 94 Япка 94 Ружье 23 Ковбой 39 Как слышно? Как слышно? Приём! Nighttime Frequency
25 August, 2011 17:30

5473

Dlya Sineva 94 Svinuyushchka 26 Sekret 76 Stazher 29 Kak Slyshno Kak Slyshno Priyom

Для Синева 94 Свинюшка 26 Секрет 76 Стажёр 29 Как слышно? Как слышно? Приём Daytime Frequency, logged by Avare
September 09, 2011 16:56

3828

...BAZhANOVYeC 93.. ..77

 ?? ??2 БАЖАНОВЕЦ 93 06 92 77 logged by Avare
September 12, 2011 16:20

3828

Al'fa 45

78 378 MADRIGAL 20 82 93 13 Priyom!

Альфа 45

78 378 МАДРИГАЛ 20 82 93 13 Приём!

Given 4 minutes after S30 'Pip' message in same format, logged by Avare
September 22, 2011 16:55

3828

Al'fa 45

52 164 UABAIN 53 61 86 88 Priyom!

Альфа 45

52 164 УАБАИН 53 61 86 88 Приём!

Given 4 minutes after S30 'Pip' message in same format... AGAIN! logged by Avare